Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku
BIP - Powiatowy Inspektorat Nazdzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - RSS
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Strona główna
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Mapa serwisu
KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku jest p.o. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia.
3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – pinblesko@op.pl


 

Dni wolne od pracy w PINB Lesko
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 roku dzień 4 maja 2018r. (tj. piątek), jest dniem wolnym od pracy (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku nie będzie czynny). Natomiast dzień 19 maja 2018r. (tj. sobota) będzie dniem pracy.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku zaprasza do składania ofert na:

- Wykonanie rozbiórki ścian o konstrukcji murowanej i fundamentów betonowych o wymiarach zewnętrznych 7,46 m x 6,68 m na działce nr ew. 1049 w m-ci Baligród. Znak sprawy: 7355-4/1/04.

- Wykonanie rozbiórki  2-komorowego osadnika ścieków wykonanego z kręgów betonowych   Ø 80 cm na działce nr ew. 360/6 w m-ci Wołkowyja. Znak sprawy:7355-5/7/03.

- Wykonanie rozbiórki budynku parterowego z poddaszem, o konstrukcji murowanej i wymiarach zewnętrznych 8,05 m x 8,05 m na działce 403 w m-ci Bukowiec.  Znak sprawy:7355-5/4/03.

- Wykonanie rozbiórki ogrodzenia stałego murowanego długości 237,10 mb. muru oporowego betonowego i ogrodzenia trwałego o długości 39,35 m.b. na działce 360/60 w m. Wołkowyja.  Znak sprawy:7355-5/22/2001.

- Wykonanie rozbiórki ogrodzenia stałego murowanego o długości 237,10 mb. Przy granicy działek 1/9 i 2/3 w miejscowości Jabłonki.  Znak sprawy:7355-4/3/03.

Termin składania ofert 31.07.2017.

Bliższe informacje w siedzibie Inspektoratu ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko lub telefonicznie tel. 13 469 71

IFORMACJA - dni wolne od pracy
Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 2017 r. informujemy, że dni: 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia 2017 r. ustalono dniami wolnymi od pracy, a dni 13 maja, 24 czerwca, 9 września wyznaczono dniami pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku
 

IFORMACJA - dzien wolny od pracy
INFORMACJA:
Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r. informuję, że 27 maja 2016 r. (PIĄTEK) ustalono dniem wolnym od pracy a 4 czerwca 2016 r. (sobota) wyznaczono dniem pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku zaprasza do składania ofert na:
 1. Wykonanie rozbiórki ścian o konstrukcji murowanej i fundamentów betonowych o wymiarach zewnętrznych 7,46 m x 6,68 m na działce nr ew. 1049 w m-ci Baligród. Znak sprawy:7355-4/1/04.
 2. Wykonanie rozbiórki  2-komorowego osadnika ścieków wykonanego z kręgów betonowych   Ø 80 cm na działce nr ew. 360/6 w m-ci Wołkowyja. Znak sprawy:7355-5/7/03.
 3. Wykonanie rozbiórki budynku parterowego z poddaszem, o konstrukcji murowanej i wymiarach zewnętrznych 8,05 m x 8,05 m na działce 403 w m-ci Bukowiec.  Znak sprawy:7355-5/4/03.
 4. Wykonanie rozbiórki ogrodzenia stałego murowanego długości 237,10 mb. muru oporowego betonowego i ogrodzenia trwałego o długości 39,35 m.b. na działce 360/60 w m. Wołkowyja.  Znak sprawy:7355-5/22/2001.
 5. Wykonanie rozbiórki ogrodzenia stałego murowanego o długości 237,10 mb. Przy granicy działek 1/9 i 2/3 w miejscowości Jabłonki.  Znak sprawy:7355-4/3/03.

Termin składania ofert 31.07.2016.

Bliższe informacje w siedzibie Inspektoratu ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko lub telefonicznie tel. 13 469 71

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku zaprasza do składania ofert na:

 

 1. Wykonanie rozbiórki ścian o konstrukcji murowanej i fundamentów betonowych o wymiarach zewnętrznych 7,46 m x 6,68 m na działce nr ew. 1049 w m-ci Baligród. Znak sprawy:7355-4/1/04.
 2. Wykonanie rozbiórki  2-komorowego osadnika ścieków wykonanego z kręgów betonowych   Ø 80 cm na działce nr ew. 360/6 w m-ci Wołkowyja. Znak sprawy:7355-5/7/03.
 3. Wykonanie rozbiórki budynku parterowego z poddaszem, o konstrukcji murowanej i wymiarach zewnętrznych 8,05 m x 8,05 m na działce 403 w m-ci Bukowiec.  Znak sprawy:7355-5/4/03.
 4. Wykonanie rozbiórki ogrodzenia stałego murowanego długości 237,10 mb. muru oporowego betonowego i ogrodzenia trwałego o długości 39,35 m.b. na działce 360/60 w m. Wołkowyja.  Znak sprawy:7355-5/22/2001.

 5. Wykonanie rozbiórki ogrodzenia stałego murowanego o długości 237,10 mb. Przy granicy działek 1/9 i 2/3 w miejscowości Jabłonki.  Znak sprawy:7355-4/3/03.

Termin składania ofert 31.08.2015.

Bliższe informacje w siedzibie Inspektoratu ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko lub telefonicznie tel. 13 469 71 48.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 138995-2014 z dnia 2014-06-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego (rok produkcji 2014) samochodu pięcioosobowego o parametrach określonych w punkcie 3.1 SIWZ
Termin składania ofert: 2014-07-11


Lesko: Dostawa osobowego samochodu terenowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku
Numer ogłoszenia: 253754 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138995 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku, Ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie, tel. 13 4697148, faks 13 4697148.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa osobowego samochodu terenowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego (rok produkcji 2014) samochodu pięcioosobowego o parametrach określonych w punkcie 3.1 SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PIETRZAK Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 125, 40-816 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52845,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 64321,00
 • Oferta z najniższą ceną: 64321,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64321,00
 • Waluta: PLN.

Wynik przetargu: Dostawa osobowego samochodu terenowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w Lesku
ul. Wincentego Pola 1 38-600 L E S K O

 

Do Wykonawców w postępowaniu numer ogłoszenia o zamówieniu 138995 — 2014
z dnia 27.06.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ustawy — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na dostawę osobowego samochodu terenowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku została wybrana niżej wymieniona oferta:

„PIETRZAK" Sp. z o.o. 40-816 Katowice ul. Bocheńskiego 125

Cena oferty brutto: 64 321,00 zł Łączna liczba uzyskanych pkt.: 100

W/w oferta została wybrana przez Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza, zgodnie z definicją art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o kryteria podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 25.07.2014 r. zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zestawienie ofert w postępowaniu numer ogłoszenia o zamówieniu — 138995 - 2014 z dnia 27.06.2014 r.

Nazwa Wykonawcy nazwa/firma: „PIETRZAK" Sp. z o.o. 40-816 Katowice ul. Bocheńskiego 125
Cena oferty brutto (w zł): 64 321,00 zł
Łączna liczba uzyskanych pkt.: 100

p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w Lesku
inż. Dariusz Kapinos

Lesko, 2014-07-15

Skan zawiadomienia


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku. ul. Rynek 1 38-600 Lesko. tel/fax (13) 469 71 48
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]